آرامبخش ها

عوارض بعضی از داروها در زمان بارداری بر روی جنین

اصول تراتولوژی داروهای مصرفی در طی حاملگی می توانند روی جنین اثر بگذارند .اصطلاح سد جفتی یاد آور ممنوعیت مصرف است زیرا جفت اجازه عبور به بسیاری از داروها و موارد موجود در رژیم غذایی […]

DETAIL

عوارض بعضی از داروهای بارداری بر روی جنین

اصول تراتولوژی داروهای مصرفی در طی حاملگی می توانند روی جنین اثر بگذارند .اصطلاح سد جفتی یاد آور ممنوعیت مصرف است زیرا جفت اجازه عبور به بسیاری از داروها و موارد موجود در رژیم غذایی […]

DETAIL