آپارتمان نشینی

چرا در اوقات فراغت نباید ورزش را نادیده گرفت؟

آغاز تابستان است، پایان مدارس و فصل فراغت دانش آموزان از تحصیل! چه آغاز خوبی و چه پایان خوب تری. هر سال با شروع فصل تابستان و پایان سال تحصیلی، خانواده ها و نهادهای فرهنگی […]

DETAIL