آیا

آیا میدانید سری ۱

-آیا می دانید آن چه که مسافران بیشتر از هر چیز دیگری فراموش می کنند به همراه بردارند مسواکشان است –آیا می دانید سیب برای بیدار شدن در صبح از قهوه مؤثرتر است -آیا می […]

DETAIL