اختراع کننده جعبه های سیاه هواپیما

انواع جعبه های سیاه هواپیما

ما پس از هر فاجعه هوایی، اخباری درباره جعبه سیاه هواپیمایی که دچار سانحه شده می شنویم. جعبه سیاه، حین پرواز هواپیما هیچ نقشی ایفا نمی کند، اما یک خدمت مهم انجام می دهد. جعبه […]

DETAIL