از تاریخ اجرای برجام تحریمهای نفتی، کشتیرانی و حمل نقل دریایی لغو می شود

از تاریخ اجرای برجام تحریمهای نفتی، کشتیرانی و حمل نقل دریایی لغو می شود

تحریم های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپایی ازجمله محدودیتهای ظالمانه ای بود که طی سالهای اخیر علیه کشورمان اعمال شد بر اساس توافق بین هیئتهای مذاکره کننده دو طرف،اتحادیه اروپایی و ایالات متحده، تعهد نموده […]

DETAIL