اس ام اس تنهایی سری5

اس ام اس تنهایی سری۵

تو آسمانی و من ریشه در زمین دارم همیشه فاصله ای هست ، داد از این دارم قبول کن که گذشته ست کار من از اشک که سال هاست به تنهایی ام یقین دارم ****************************** […]

DETAIL