اس ام اس سرکاری 1

اس ام اس سرکاری ۱

ایا میدانید در هنگام عدسه زدن چشمها بسته میشوند؟؟ ایا میدانید هنگام چشمک زدن یکی از چشم ها بسته میشود؟ ایا میدانید اشک از چشمها سرازیر میشود ایا میدانید من شما رو سر کار گذاشتم؟؟ […]

DETAIL