اصول تراتولوژي

عوارض بعضی از داروهای بارداری بر روی جنین

اصول تراتولوژی داروهای مصرفی در طی حاملگی می توانند روی جنین اثر بگذارند .اصطلاح سد جفتی یاد آور ممنوعیت مصرف است زیرا جفت اجازه عبور به بسیاری از داروها و موارد موجود در رژیم غذایی […]

DETAIL