اپراتور چینی

اپلیکیشن Nearby Numbers برای کاربران چینی زبان ارائه شد

مایکروسافت  اپلیکیشن جدیدی را برای کاربران چینی زبان ویندوز ۱۰ موبایل منتشر کرده است که این اپلیکیشن  Neaerby Numbers نام دارد. این برنامه به گونه ایی طراحی شده است تا با برنامه ی Phone گوشی کاربران […]

DETAIL