اپلیکیشن Image Analysis Tools

با اپلیکیشن Image Analysis Tools دنیا را به چشم حیوانات ببینید

اپلیکیشن Image Analysis Tools به شما امکان می‌دهد دنیا را از نقطه نظر دیگر مخلوقات تماشا کنید. انسان‌ها تنها می‌توانند طیف نوری قابل مشاهده را ببینند؛ اما بسیاری از حیوانات به شکل متفاوتی بسته به نوع […]

DETAIL