اپل آلیاژ آلومینیوم را در گوشی های جدیدش قویتر کرده