اپیلاسیون قسمت های مختلف بدن

روش اپیلاسیون قسمت های مختلف بدن

اگر چه تکنیک های اپیلاسیون متعدد هستند، اما باید برای هر ناحیه از بدن متناسب با خودش، بهترین شیوه را انتخاب کرد. لیزر، تیغ، کرم های موبر، دستگاه موبر برقی و… . اگر چه تکنیک […]

DETAIL