APOE4

ژن های مربوط به آلزایمر

دو ژن که به طور بالقوه در ایجاد بیماری آلزایمر نقش دارند توسط محققان بریتانیایی کشف شده اند. کشف دو ژن اولین سرنخی است که در طی شانزده سال اخیر در حوزه تحقیقات در باره […]

DETAIL