Wifi Optimizer

دانلود و معرفی اپلیکیشن Wifi Optimizer v7.0

دانلود اپلیکیشن  اندرویدی  Wifi Optimizer معرفی شده توسط سایت ذره بین. برای مدیران شبکه طراحی شده تا با استفاده از آن بتوانند میزان تداخل فرکانس رادیویی (RF) را در شبکه خود اندازه‌گیری کنند. این اپلیکیشن  […]

DETAIL